Danskundervisning på virksomheden - LEARN DANISH AT A2B Dansk til internationale medarbejdere

Målrettede danskkurser til internationale medarbejdere - lær dansk hos A2B

At kunne tale dansk er for mange udenlandske medarbejdere nøglen til at etablere et velfungerende og helstøbt liv i Danmark - for hele familien. For uanset om en virksomheds forretningssprog er engelsk, så oplever udenlandske ansatte og deres familier ofte, at de bedre kan begå sig blandt kolleger, naboer, venner og i fritidslivet, hvis de taler dansk.

A2Bs danskkurser er ambitiøse, målrettede og effektive kurser, der er designet til internationale medarbejderes behov. Kurserne tager udgangspunkt i medarbejdernes job, arbejdsdag og hverdagsliv i Danmark, og fokus er både på at lære dansk og på at lære alle de uskrevne regler og normer, som danskerne lever efter.

A2B har flere end 10 års erfaring i at undervise udlændinge i dansk, og vi kan sammensætte et danskkursus, der passer præcis til jeres behov.

Skræddersyede dansk kurser
Vi kan sammensætte et kursus, der passer præcis til jeres medarbejdere og jeres virksomhed. Uanset om nogle medarbejdere fortsat har ret til gratis danskundervisning under danskuddannelsesloven, om andre har opbrugt deres ret, og om nogle skal betale selv, så kan vi sammensætte et forløb, der matcher behovene. Kontakt os, og vi kan afklare, hvordan vi bedst arrangerer kurset hos jer. 

Kontakt os
Kontakt os på telefon 70 26 61 00 eller send en mail, så vi kan afklare, hvordan vi bedst arrangerer kurset hos jer. 

send en mail til a2b

Prearrival - danskundervisning inden ankomst til Danmark eller umiddelbart efter

Med A2B Online Danish kan internationel medarbejdere eller spouses lære dansk ved online selvstudier, som prearrival inden de kommer til Danmark eller umiddelbart efter ankomst til landet. A2B Online Danish er ambitiøst online danskundervisning med videoer, lydfiler og selvrettende opgaver - med mulighede for at tilkøbe en til en undervisning online. 

Danish lessons before arrival in Denmark or immediately after - Learn Danish online

With A2B Online Danish, international employees or spouses can learn Danish through online self-study, as a prearrival before they come to Denmark or immediately after arrival in the country. A2B Online Danish is an ambitious online Danish course with videos, audio files, and self-correcting assignments - with the option to purchase one-to-one lessons online.

BOOK Online danish self-study course HERE

Danskuddannelsen på vores sprogcentre

På vores sprogcentre tilbyder vi den officielle danskuddannelse i samarbejde med vores samarbejdskommuner. Vi tilbyder danskuddannelsen på alle niveauer - klik på linket herunder og læs mere. 

Learn Danish with the certified Danish education at our language centers

At our language centers, we offer the official certified Danish education in collaboration with our partner municipalities. We offer the certified Danish education at all levels - click on the link below and read more.​

danskuddannelsen/certified danish language course

Find the language center closest to tou

Click to see where we are located

Targeted Danish courses for international employees - learn Danish at A2B

Being able to speak Danish is for many international employees the key to establishing a well-functioning life in Denmark - for the entire family. Regardless of whether a company's business language is English, international employees and their families often experience that they can do better among colleagues, neighbors, friends, and in leisure life if they speak Danish.

A2B's Danish courses are ambitious, targeted, and effective courses designed for the needs of international employees. The courses are based on the employees' jobs, work-life and everyday life in Denmark, and the focus is both on learning Danish and on learning all the unwritten rules and norms that Danes live by.

A2B has more than 10 years of experience in teaching internationals Danish, and we can put together a Danish course that suits your needs.

Tailor-made Danish courses

We can put together a course that is exactly right for your employees and your company. Regardless of whether some employees still have the right to free Danish lessons under the certified Danish Education, whether others do not, we can arrange a course that matches the needs. Contact us and we can clarify how we can best arrange the course with you.

Contact us

Contact us on telephone 70 26 61 00 or send an email so we can clarify how we can best arrange the course with you.

learn more about our danish courses
Skal vi kontakte dig?

Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig / Write a message and we will get back to you