SIGN UP FOR ONLINE BEGINNER CLASS - WEEKLY ADMISSION

studerer eller arbejder du i danmark?| Do you work or study in Denmark? Betal depositum | Pay Deposit

Velkommen til Danmark

Er du kommet til Danmark for at arbejde, studere eller lign., så har du ret til at få en henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Undervisningen foregår online eller på et sprogcenter, hvor du vil modtage undervisning sammen andre udlændinge, der for nyligt er kommet til Danmark.

Vigtigt om retten til danskuddannelse

Du har ret til danskuddannelse i op 5 år fra datoen for denne henvisning. Du bestemmer selv, om du vil deltage i danskundervisningen, men de 5 år regnes fra datoen for  henvisning. Det gælder også, selvom du ikke reagerer på henvisningen, f.eks. hvis du ikke møder op på sprogcentret eller kommunen.

Depositum

Inden du begynder på undervisningen, skal du betale et depositum på 2.000 kr. Beløbet betales til sprogcentret, hvor du vil få nærmere information om tilbagebetaling. Hvis du er i Danmark som au pair, skal du ikke betale depositum.

Det er kommunen, der beslutter, hvornår du kan få depositum retur. Reglerne er, at når du består et modul eller den afsluttende prøve inden for tidsfristerne (6 måneder for modul 1 og 2, 7 måneder for modul 3, 8 måneder for modul 4 og 9 måneder for modul 5 og 6), får du dit depositum retur. Hvis du stopper danskuddannelsen, herunder f.eks. på grund af udrejse af Danmark, uden at have bestået et modul inden for tidsfristen, eller består modultesten efter tidsfristen, får du ikke dit depositum retur. Ring til os eller mød op i sprogcenterets åbningstid for at aftale nærmere om tilbagebetaling af depositum.

Tilbuddet om danskundervisning

På sprogcentret vil du blive indplaceret på én af de tre danskuddannelser afhængig af dine forudsætninger. Hvis du endnu ikke har lært noget dansk, begynder du på modul 1 (se model herunder over de tre danskuddannelser). Du rykker fra et modul til det næste, når du har bestået en test. En danskuddannelse afsluttes med en prøve i både skriftlige og mundtlige færdigheder. Du har mulighed for både at få undervisning om dagen eller om aftenen.

klik her for at betale depositum

Welcome to Denmark

If you have come to Denmark to work, study, or the like, you have a right to get a municipality referral to a Danish course from your municipality. The course will take place online or at a language center where you will be taught Danish in a class with other foreigners who have come to Denmark recently.

Important info about the right to receive a Danish course

From the moment you receive the referral you have the right to up to 5 years of the official Danish Language course. It is up to you to decide whether you would like to join the Danish course, but the 5 years are counted from the day of the referral. Even if you do not react to the referral – eg. by not showing up at the language center or the municipality – the 5 years start running from the day of the referral.

Deposit

Before starting at the language center, you are to pay a deposit of 2000 DKK to the language center. The language center will provide you with further information about how to get your deposit refunded. If you are staying in Denmark as an au pair, you do not have to pay a deposit.

Refund of deposit

It is the local municipality that decides when you can get the deposit back. The rules are that when you pass a module or the final exam within the deadlines (6 months for modules 1 and 2, 7 months for module 3, 8 months for modules 4, and 9 months for modules 5 and 6), you will receive your refund of the deposit. If you stop your Danish education without having passed a module within the deadline or pass the module test after the deadline, you will not receive your deposit back.
Please ask your local language center if you have any questions about your deposit.

Three Danish Language Courses

There are three Danish Language Courses, and you will be placed according to your educational level and your Danish language qualifications, which we will test before starting. You will be placed on Danskuddannelse 1, 2 or 3 - and on a module (1-5/6).
All three language courses consist of a number of modules (5 or 6), and each module is completed by a test. The final module is completed by an exam in which both your written and oral skills are tested. You can attend classes during the day or in the evening.

Click here to pay the deposit
new in denmark?

Have you just arrived in Denmark? And would you like to learn Danish at A2B?

We offer several Danish courses for foreigners. Our courses are available for you – find out more here and learn how to register for a danish language course at A2B.

danish language courses at a2b

Questions? Contact us

Please accept all cookies to send the form

Virksomheder kan søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse

Arbejdsgivere og virksomheder har flere muligheder for at søge støtte til medarbejdernes danskuddannelse.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en uddannelsesstøtte for voksne, der efter- eller videreuddanner sig i arbejdstiden. Hvis jeres medarbejder deltager i danskuddannelsen og får undervisning i arbejdstiden, vil I kunne få løngodtgørelse for de timer, undervisningen varer.

Der er en række forhold, der skal være opfyldt for at modtage SVU - det handler blandt andet om, at medarbejderen:

  • Skal være i arbejde og have haft arbejde i de seneste 26 uger og være over 20 år.
  • Har en aftale med arbejdsgiver om at få fri til uddannelsen.
  • Ikke må få anden offentlig støtte.
  • Bor i Danmark.

På www.SVU.dk kan du finde mere information om SVU og søge om SVU – det er virksomheden, der skal søge på vegne af den enkelte medarbejder.

 

Learn more

Get the facts about the free Danish Language Course in this video.

Free Danish Lessons for you

Did you know, that from the moment you receive the referral from your local municipality you have the right to up to 5 years of free lessons within the official Danish Language course?
Contact | Kontakt

Write a message and we will get back to you | Skriv en besked, og vi vender tilbage til dig